Museum of the Nötscher Kreis

Archive

2022 | 24. April – 30. Oktober | Franz Wiegele

2021 2021

2020 2021

2019 2021

2018 2021

2017 2021

2016 2021

2015 2021

2014 2021

2013 2021

2012 2021

2011 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2010 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2009 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2008 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2008 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2007 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2006 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2005 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2004 | May 1 – November 6 | Hilde Frodl 1911 – 1978. A student of Anton Kolig

2004 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2003 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2002 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2002 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2001 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2001 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2000 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

2000 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

1999 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan

1998 | May 15 - October 17 | Hermitage - Cosmopolitan